Статистикийн алба

by admin
  • 2019 оны 5 сарын мэдээ ( ТАТАХ)
  • 2019 оны 5 сарын мэдээ дүгнэлт (ТАТАХ)
  • 2019 оны 4 сарын мэдээ ( ТАТАХ)
  • 2019 оны 4 сарын мэдээ дүгнэлт (ТАТАХ)
  • 2019 оны 3 сарын мэдээ ( ТАТАХ)
  • 2019 оны 3 сарын мэдээ дүгнэлт (ТАТАХ)
  • 2019 оны 2 сарын мэдээ ( ТАТАХ)
  • 2019 оны 2 сарын мэдээ дүгнэлт (ТАТАХ)
  • 2019 оны 1 сарын мэдээ ( ТАТАХ)
  • 2019 оны 1 сарын мэдээ дүгнэлт (ТАТАХ)